Pracovní smlouva I

02.04.2009 11:18

PRACOVNÍ SMLOUVA

Zaměstnavatel …………………………………………

(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),

zastoupený ………………………………………..

 

 a 

 

zaměstnanec  (jméno a příjmení), 

narozen dne  …………………

trvale bytem ………………....…   (pokud s tím zaměstnanec souhlasí může být uvedeno i rodné číslo nebo číslo OP)

(dále jen "zaměstnavatel" a "zaměstnanec")  

 

uzavírají tuto pracovní smlouvu:

1. Na základě této pracovní smlouvy bude zaměstnanec pracovat u zaměstnavatele   jako ………………………………… (uvést druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán popř. profese). 

2. Místem výkonu práce je ……………………………….. (obec, adresa sídla zaměstnavatele nebo organizační jednotky, kde má zaměstnanec vykonávat práci, nebo jinak určené místo).  

 

3. Dnem nástupu zaměstnance do práce je ……………………… (uvést konkrétní datum popř. i skutečný nástup do zaměstnání).  

 

4. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby  na pracovní cestu

(popřípadě uvést bližší  podmínky týkající se pracovních  cest – např. maximální délka trvání pracovní cesty, místa,  kam lze zaměstnance vysílat apod.).  

 

5. Pro účely cestovních náhrad  je pravidelným pracovištěm  ……………............  (místo výkonu práce)

 

6. Pracovní poměr se sjednává na a) dobu neurčitoub) dobu určitou, a to na dobu ……………………… (uvést dobu od – do, popřípadě jiným způsobem vymezenou dobu trvání pracovního poměru).   

 

7. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na zkušební době v délce …………...  (uvést konkrétní datum, kdy daná zkušební doba končí, nesmí být uveden datum který spadá na víkend, uvede se následující den)

 

8. Sjednanou práci bude zaměstnanec vykonávat v rozsahu ……… hodin týdně (sjednává-li se kratší pracovní doba). 

 

9. Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda (plat) ve výši ……….. Kč měsíčně

(popřípadě uvést jiný způsob stanovení výše mzdy (platu) zaměstnance, popř. být  

 

10. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že zaměstnavatel může zaměstnance z pracovního místa odvolat a zaměstnanec se může tohoto pracovního místa vzdát (lze sjednat pouze v případě vedoucích zaměstnanců). 

 

11. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na těchto dalších  podmínkách: …………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Zaměstnavatel před uzavřením této pracovní smlouvy seznámil  zaměstnance  s jeho právy a povinnostmi  vyplývajícími pro něj z pracovního poměru, s pracovními a mzdovými podmínkami.  

 

13. Zaměstnanec je seznámen s tím, že k  výkonu výdělečné činnosti, která je shodná  s předmětem činnosti zaměstnavatele, je oprávněn, jen  pokud mu k tomu zaměstnavatel udělí předchozí písemný souhlas. Zaměstnanec se zavazuje, že sjedná-li pracovní poměr k jinému zaměstnavateli k výkonu činnosti, která není shodná s předmětem činnosti  jeho zaměstnavatele,  oznámí tuto skutečnost  zaměstnavateli  bez zbytečného průtahu. 

 

14. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovního poměru  se řídí zákoníkem  práce,  dalšími pracovněprávními předpisy  a jinými právními předpisy.   (pracovním řádem, kolektivní smlouvou, vnitřními předpisy zaměstnavatele)

 

15. Zaměstnavatel podává zaměstnanci písemnou informaci  o základních právech  a povinnostech vyplývajících z jeho pracovního poměru. Informace je uvedena  v příloze (v příloze se uvedou pouze ty údaje, které nejsou uvedeny v pracovní smlouvě). 

 

16. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec. 

 

V …………… dne ……………….  

 

Zaměstnanec:                                                       Zaměstnavatel:   

 

 

Autor: TOK

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------