Přemýšlíte o očkování pro rakovině děložního čípku?

29.06.2009 17:37

Ráda bych vám pomohla při rozhodování malým souhrnem informací na toto téma.

Karcinom cervixu /zhoubný nádor dělož. hrdla/ je spolu s karcinomem prsu, dělohy a tlustého střeva nejrozšířenějším maligním onemocněním ženské populace.
Jaká je etiologie /příčina/ vzniku tohoto onemocnění?
1/ HPV
***************************************
2/ genotypová porucha dělení buněk                                                                  
***************************************                                                             
3/ životní styl
***************************************                                                               

ad 1/ HPV - HUMAN PAPILLOMA VIRUS
-------------------------------------------------------

  V dnešní době známe kolem 130 typů tohoto běžného viru, který je poměrně dobře geneticky stabilní a obsahuje DNA /tzn. že se dá proti němu očkovat/.
Podle onkogenního potenciálu se HPV dělí na
A/ HR ( high risk-vysokého riziko)...16,18, 31,33,35, 39,45,51,52, 56, 58-mají schopnost zahájit maligní transformaci, tedy vznik těžšího stupně prekancerózy a následně karcinomu
B/ LR ( low risk-nízké riziko)...6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 74-způsobují kondylomata /benigní genitální bradavice/

HPV způsobuje infekci, která je sexuálně přenosná a setká se s ní až 80 % sexuálně aktivních žen; z toho až 75 % infekcí je způsobeno onkogenními typy HPV. Kondom nemusí chránit před jeho přenosem. HPV se přenáší kožním kontaktem. Doba mezi nakažením a prvními příznaky infekce je většinou mezi několika týdny a 8 měsíci, vzácně je i delší. Většinu těchto infekcí odstraní imunitní systém ženy sám. Pouze u malé části se z této infekce vyvine přednádorový stav a pouze u zlomku změna pokračuje v zhoubný nádor. V USA byla zjištěna přítomnost viru na čípku u zhruba 60% žen ve věku kolem dvaceti let, když byly testovány každé tři měsíce po dobu tří let. Avšak u většiny těchto žen (81 %) virus vymizel do 18 měsíců od jejich prvního pozitivního testu (u většiny vymizel do 6-ti až 12-ti měsíců). Během života navíc může dojít k opakovaným infekcím. Že infekce a zvláště opakovaná či chronické stádium je prekancerozou a předchází vzniku nádorového onemocnění, dokazovali již vědci v 19. a počátkem 20. století. /ROUS, BITTNER, FIBIGER/
Nakažení většinou nepozorují žádné známky infekce!

Přestože je dle WHO /Světová zdravot. organizace/ celosvětově přibližně 270 000 případů úmrtí ročně v důsledku karcinomu cervixu, je toto onemocnění velmi dobře preventabilní, pokud je včas a správně léčeno. Z údajů o INCIDENCI /počet hlášených nových případů za rok/ a MORTALITĚ /úmrtnost/ vypovídá úroveň preventivní péče. Jako příklad se uvádí Finsko, kde už v r. 95 byla incidence 6,7/100 000 žen a mortalita 1,4/ 100 000 žen. Lucembursko, Francie, Holandsko, Belgie, Anglie mají hluboko pod 8/ 100 000 žen. Země EU měly před přistoupením bývalých "postkomunistických" zemí incidenci 9,2 a po rozšíření stoupla incidence na 12,8. V roce 95 byla v ČR incidence 21,6/ 100 000 a mortalita 8,4/ 100 000. Dlouhodobě mají incidenci okolo 20/100 000 ČR, Maďarsko, Polsko a pobaltské státy.ad 3/ ŽIVOTNÍ STYL.
-------------------------------------------------
   Z anamnestických dat pacientek s onemocněním vyplývá, že jich:
*60-80% kouří
*začaly brzy žít pohl. životem, / nejvíce náchylné k infekci jsou mladé dívky!!!!/
* nezdravě se stravují
*jsou pohybově málo aktivní/střídají partnery
*neumí odpočívat
* dalším spouštěcím mechanismem je stres.

  Jak už jsem se zmínila, s HPV se během svého života setká 80% sex. aktivních žen. Že jde o infekci přenosnou pohl. stykem podpořily i studie jeptišek, u kterých nebyly prokázány prekancerózy ani spinocelulární karcinomy. Často se mluví o tom, že rezervoárem infekce je mužský urogenitální trakt a slyšela jsem názor, že očkování proti HVP by mělo být nasměrováno i mužské populaci. 
Vývoji infekce závisí i na hormonálních a imunitních dispozicích organizmu.

Pro dnešek vynechám symptomatologii a léčbu a povíme si o PREVENCI.
Vždycky je lepší pečlivé předcházení problému, než řešit a podstupovat složitou a nepříjemnou léčbu. 
Předně by měly ženy 
1/ pravidelně navštěvovat svého gynekologa, který se zaměří na anamnézu, provede vyšetření, nosný je zde cytologický screening. Ve vybraných případech HPV DNA test jako doplněk k cytolog. vyšetření. Jako horká novinka je test mRNA onkoproteinů HPV viru. Přínosem této vysoce moderní technologie je to , že netestuje pouhou přítomnost viru nebo některých jeho typů (tak jako je tomu u testování virové DNA), ale detekuje jeho nebezpečné působení, které záleží na imunitní odpovědi toho kterého jedince.

2/ dále k prevenci patří vakcinace

3/ zdravý životní styl

4/ na poli vědeckém - zkoumání vztahu HPV a mužského urogen. traktu.

  V ČR existuje jedno jediné pracoviště a to v Praze, kde lze vyšetřit muže na přítomnost HPV a zároveň rozpoznat, o který onkogenní typ HPV jde.
Blížší informace včetně popisu vyšetření najdeme na 
https://www.papillomavirus.cz/aktuality/webkontaktyfin.pdf

  Pokud není váš ošetřující lékař ochoten udělat vyšetření na HPV, je možné takto učinit jako samoplátce. Cena: Základní příprava a zpracování vzorku 650 Kč ( tj. jedna infekce), rozšíření o další infekce ze vzorku +150 Kč. Firma MediGEN s.r.o sídlí v poliklinice na Spořilově, Božkovská 2967, Praha 4, 141 00. Kontaktní osoba je MUDr. Petr Tichý, e-mail: medigen@volny.cz
Konečně se dostáváme k plošné vakcinaci-očkování.
Řada pacientek a matek je nadšená, stejně je tak dost skeptiků. Proč? Je to očkování poměrně dosti "mladé" a nikdo neví, co časem přinese za potíže a jestli není lepší dodržovat v prevenci body 1 a 3!?

  Nebylo by lepší před očkováním zjistit stav imunity? Na tuto otázku odpovídá Mudr. Roman Prymula Csc., Ph.D: "V souladu s doporučeními je zřejmé, že testování protilátek či HPV-DNA má význam pouze v určitých omezených případech. Základní skutečností je, že vakcína není terapeutická, tedy neodstraní z organismu již existující infekci. Naopak vlastní infekce typu 16 a 18, jakkoli je v těle přítomna, může být pouze dočasná a spontánně může vymizet. Poté má očkování smysl, neboť chrání před reinfekcí. Hlavní případ, kdy bych se já osobně za testování přimlouval, je žena, která u sebe předpokládá infekci virem HPV rizikovým typem 16 a 18 a chce se nechat očkovat. Podle stávajících studií je při prokázané pozitivitě HPV-DNA a pozitivní sérologii účinek vakcíny nulový (spíše negativní, ale bez statistické významnosti) a úspora zbytečně vynaložených prostředků tedy značná. (5). ACIP vyšetřování před vakcinací obecně nedoporučuje."

  Horké debaty se vedou mezi vědci, lékaři , zástupci farmaceutických firem. Rovněž široká veřejnost má o problematiku zájem. A nemá cenu si zastírat, že je to i dobrý bussines. Merck plánuje roční zisk přes 3 miliardy dolarů. U nás v ČR jsou na trhu SILGARD/Gardasil/-https://www.ockovacicentrum.cz/?p=popularni-ockovani-silgard
CERVARIX- https://www.ockovacicentrum.cz/?p=popularni-ockovani-cervarix
cena kompletního očkování je cca 9 900CZK                                                                

Historie vakcín:
**********************
 Testování proběhlo v 90. letech. Dá se ovšem vůbec hovořit o historii vakcín, když máme začátek roku 09 a teprve v červnu 2006 byla schválena v USA Americkou autoritou schvalující léky FDA (Food and Drug Administration) vakcína Gardasil (Merck), v září 2006 byla pro použití v celé Evropské Unii schválena identická vakcína avšak pod komerčním názvem Silgard. V květnu 2007 byla v Austrálii licencována konkurenční společností (GlaxoSmith Kline) druhá vakcína proti karcinomu děložního čípku pod komerčním názvem Cervarix. Je poněkud s podivem, že název Gardasil byl pozměněn na Silgard ve chvíli, kdy po aplikaci Gardasilu došlo k úmrtím. Judicial Watch/ obecně prospěšná společnost/ nechal poslat od FDA zprávu, která říká, že po aplikaci Gardasilu došlo ke kolaterálním efektům - 3 úmrtí z 1 637 případů odstupem nová zpráva podchycující již 8 úmrtí ze1 824 případů.
Ještě s větším podivem mi je, že internetové stránky Evropské lékové agentury EMEA, kde jsou volně dostupné informace o lécích jak pro lékaře tak veřejnost, zaregistrovaly očkovací vakcínu pod obchodním názvem Silgard 4 dny před zveřejněnou druhou vlnou úmrtí ( 8/ 1 824případů)

  V ČR monitoruje nežádoucí účinky po lécích SÚKL / Státní ústav pro kontrolu léčiv/. V letošním roce SÚKL obdržel dvě hlášení podezření na závažné nežádoucí účinky. V obou případech nedošlo u úmrti/. SÚKL má svou tiskovou mluvčí, ostatní zaměstnanci nesmí o interních záležitostech na veřejnosti hovořit.

!!!CAVE!!!
- vakcína je účinná jen proti 4 onkogenním typům /16, 18, 6, 11/
-očkování funguje s garancí jen 7let, /takže když necháme naočkovat děvčátka ve věku od 11-15let, jsou chráněna do věku 18-22let/
- to by ovšem znamelao, že po 7 letech, by se "pacientky" musely nechat naočkovat znova?
- co náklady, které nejsou nezanedbatelné?
-v prosinci 06 se v tisku objevil článek " V ČR začalo očkování proti rakovině čípku"
- v květnu roku 07 se v masmédiích objevil článek s nadpisem "Očkování proti rakovině děložního čípku je bezpečné"
- v březnu 09 tu máme článek "Po injekci proti rakovině děložního čípku některé dívky dočasně ochrnuly"

- Obě vakcíny obsahují hliníkový hydroxid, který funguje jako pomocná látka stimulující imunitní reakci. Při klinických zkouškách na Gardasilu FDA dovolila Mercku použít reaktivní placebo s hliníkem jako kontrolu místo placeba se solním roztokem. Taková reaktivní placeba ve vakcínách mohou zdánlivě zvýšit jejích bezpečnost po dobu zkoušky. Přestože pomocné látky obsahující hliník jsou již používané řadu let, nebyly nikdy testované na bezpečnost ve vlastních klinických zkouškách. Jedna dávka Gardasilu obsahuje 225 mcg hliníku, což je množství všeobecné dobře tolerované, ale Merck a FDA nikdy neuvedly, kolik hliníku vlastně bylo v placebu.
-Cervarix má také své komplikace. Vedle hliníku obsahuje nový typ aditiva: buňky získané z hmyzu. Když se vakcína vyrábí, viróza se musí kopírovat v prostředí jemu přátelském. Normálně jsou buňky používané k tomuto účelu získané z kvasinek, ale občas, když se vhodný typ kvasinek nenajde, buňky jsou odebrané ze zvířecího druhu. Výrobci Cervarixu vyřešili některé problémy souvisejí s virózou použitím hmyzových buněk na replikaci. V minulosti vakcíny, které byly vyrobené se zvířecími buňkami, kontaminovaly některé virózy a jiné infekční agenty. Cervarix nyní podstupuje další vyšetřování americkou FDA, ale je již schválený v Austrálii a v Evropě

Evropa hlásí 2 úmrtí, USA více než 30 úmrtí v přímé souvislosti s aplikací vakcíny proti rakovině dělož. čípku.

 Na https://www.lifesitenews.com/ Dee Grotheová informuje, že v období od května do září bylo registrováno téměř 2000 nežádoucích reakcí, od nejlehčích po nejtěžší.

https://www.impfschaden.info/impfen/hpv-impfung.html 

-Kanadští a Australští odborníci napr. prohlásili, ze existuje k očkovani ješte spousta nejasností a doporučeni v zemi nevyslovili (m
Naproti tomu v USA lobbyisti dosáhli toho, že ve vícero státech je očkovani podmínkou přijeti do školy.

-Při očkovaní Gardasilem u dívek a žen, které už měly pohl. styk existuje studie, která mluví o 17% nižším výskytu změn ve tkánich, což je poměrně málo - očekávala se vyšší účinnost.

-Dále se předpokládá, že až očkování ztratí účinek, což se ve vyššíim věku stane, že nemoc může mit podstatně horší průběh, tak jak tomu je např. u neštovic.

-Ludwig Boltzmann Institut ve Vidni udělal analyzu s předpovědí, že pokud budeme brát optimisticky, že očkováni má 100% učinky, bude se 85% žen nechat očkovat a mylně si myslet, že získá už po 1. očkovaní doživotní ochranu. Takto by byl do roku 2060 snížen výskyt nových onemocnění rakoviny cervixu jen o 10% a počet úmrtí na rakovinu cervixu se sníží jen o 13%.

-Vedlejší účinky očkování:
Gardasil: velmi často lokální bolesti(84%), otoky a zarudnutí(25%) a svěděni (3%). 8% z toho jsou hodnoceny jako velmi vážné.
10% očkovaných dostanou horečku, 4% nevolnost a 3% závratě. Ve spojení s očkovánim byly pozorovány Urticaria, Bronchospamus a záněty kloubu. Autoimunni onemocnění bylo pozorovano zřídka, ale 3x častěji než ve skupině placebo. (Merck (USA): US-am. Produktinformace GARDASIL, stav cerven 2006).

-Autoimunitni onemocněni je pozorovano v Německu u každé dvousté očkované.
Poznámka ke studii: 0,1 % účastnic studie(Gardasil-Studie) účast na studii kvůli vedlejším účinkům ukončily, takže tyto vedl. účinky ve studii nejsou zahrnuty. 
US-americkému úřadu VAERS bylo mezi červnem 2006 a říjnem 2007 nahlášeno 3461 vedlejších účinků po očkování Gardasilem, mezi nima 347 závažných. Mezi nahlášenými vedl. účinky byly: bolesti hlavy, bolesti kloubu, dočasná ztráta zraku, poruchy řeči,mdloba, poruchy čitíi, ochrnutí obličejových svalů, Guillain-Barré-Syndrom a záchvaty křeči.
 
-U osmnácti žen, které byly omylem očkovány v těhotenství došlo ke komplikacím (potrat, anomalie) (https://judicialwatch.org/6299.shtml).

-11 divek a žen ve věku od 11 do 19 let zemřely bezprostředně po aplikaci HPV-očkováním.

-V září 2007 byla na klinice Bremen-Ost (Nemecko) přijata 18 leta žena, která 3 dny po 2. očkování onemocněla těžce Miller-Fischer-syndromem (ochrnutí obličejových nervů)

Závěrem: 
  Je velmi velmi brzy tvrdit, že očkování proti karcinomu dělož. čípku je bezpečné.
Není vyloučeno, že hliník nemůžeme mít negat. vliv na zdraví. Bohužel nelze vyloučit, že americká FDA schválila Gardasil „na rychlovku“ z pochybných důvodů. Taky se mnoho žen domnívá, že proočkováním ztrácí smysl pravidelně navštěvovat gynekologa a nechat si dělat cytolog. screening.
Stále máme mnoho prostoru na poli výchovném....Nejlepší ochrana pro mladé dívky proti HPV i všem ostatním sexuálně přenosným chorobám je:
1) řádná a včasná sexuální výchova 
2) prevence sexuálního zneužití 
3) udržba optimálního stavu zdraví zdravou výživou a vhodnou životosprávou. 

Každá žena a matka může sama pátrat jak na poli laickém, tak odborném. Stačí si zadat do vyhledávače např. gardasil, HPV, mode of transmission, HPV children, risk of vaccination

Je jen na nás, abychom nepodléhaly reklamnímu lobbingu typu : Udělala jsem nejlíp pro svou dceru, nechala jsem ji naočkovat"!

autor: Nika
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdroje informací
:https://www.ockovacicentrum.cz/?p=popularni-ockovani-delozni-cipek
https://www.linkos.cz/pacienti/gyn_clanek3.php?t1=1
www.praktickagynekologie.cz
antropoložka Melinda Reidinger, Ph.D
Mgr. Jana Hoňková
https://www.hpvinfo.cz/
https://www.impfschaden.info/impfen/hpv-impfung.html
https://www.lifesitenews.com

osobní poznámky ze vzdělávacích akcí

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------