Pracovno - manažerska zmluva

31.07.2009 09:32

PRACOVNO - MANAŽÉRSKA ZMLUVA

(§ 43 ZP č. 311/2001 Z. z.)

 

 

Zamestnávateľ............................................................ ..........................................................................                 ....................................................................................

so sídlom v..............................................................................................................................................                 ................................................................................................................................................................    

a pán(i): ..................................................................................................................................................

narodený/á: ............................................................................................................................................

trvalý pobyt: ..........................................................................................................................................

rodné číslo: ............................................................................................................................................

občiansky preukaz evid. číslo: ...............................................................................................................

 

 

uzatvárajú podľa ust. § 43 ZP

pracovno - manažérsku zmluvu

 

 

1.. Zamestnanec nastúpi do práce dňa: ..................................................................................................

2.. Druh práce: .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3.. Miesto výkonu práce (obec a organizačná jednotka alebo inak určené miesto):

4.. Mzdové podmienky: .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

5.  Pracovný pomer je dojednaný na:

a). neurčitý čas

b). určitú dobu (uvedie sa konkrétna doba trvania pracovného pomeru): .........................................

6.. Skúšobná lehota: ...............................................................................................................................

7.. Výplatné termíny: .............................................................................................................................

8.. Pracovný čas: ....................................................................................................................................

9.. Výmera dovolenky: ..........................................................................................................................

10. Dĺžka výpovednej lehoty: ................................................................................................................

11. Zamestnávateľ sa zaväzuje:

a). zabezpečiť dodanie všetkých informácií a dát, ktoré sú potrebné pre činnosť manažéra,

b). odovzdať know-how pre pracovné postupy manažéra,

c)  poskytnúť zamestnancovi pre výkon pracovných úloh osobné motorové vozidlo značky ................... po celú dobu výkonu funkcie riaditeľa odboru ľudských zdrojov,

d) uhradiť zamestnancovi sumu .............................  Sk vynaloženú na pohonné látky do osobného
motorového vozidla podľa preukázaných vynaložených nákladov mesačne maximálne vo výške 3 000 Sk,

e). uhradiť v priebehu výkonu vyššie uvedenej funkcie zamestnanca všetky výdavky, ktoré mu vzniknú v súvislosti so zvýšením kvalifikácie,

f). uhrádzať manažérovi náklady na reprezentáciu (ošatenie, sumu najviac 10 000 Sk ročne),

g). poskytnúť manažérovi notebook,

h). poskytnúť mobilný telefón s cieľom  osobnej  dosažiteľnosti  manažéra a znášať náklady do výšky najviac 4 000 Sk mesačne.

12. Zamestnanec – manažér sa zaväzuje:

a). podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať prácu podľa tejto pracovnej zmluvy,

b). vyvíjať činnosť, ktorá by podľa požiadaviek mohla zlepšiť jeho obchodnú činnosť,

 

c)  bezodkladne informovať zamestnávateľa o vývoji a podstatných zmenách obchodných vzťahov a obchodnej situácie na trhu, ak by tieto skutočnosti mohli ovplyvniť ďalší vývoj obchodnej činnosti zamestnávateľa,

d)  dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy a kolektívnej zmluvy, ako aj z pracovného poriadku zamestnávateľa, s ktorými zamestnávateľ zamestnanca oboznámil ešte pred uzavretím pracovnej zmluvy,

e). pri svojej práci dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže a v prípade zistenia porušenia týchto pravidiel to bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi,

f). riadne sa starať o zverené osobné motorové vozidlo,

g). počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku,

h). nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, najmä nezneužívať informácie v prospech iného subjektu, ktoré manažér získa pri výkone práce,

i).. dodržiavať podnikateľské tajomstvo,

j).. nevykonávať inú zárobkovú činnosť zhodnú z predmetom činnosti zamestnávateľa bez písomného súhlasu zamestnávateľa.

13.Dojednaný obsah tejto pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a  zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zmena sa musí vykonať písomne. Vykonávať práce iného druhu, ako boli dojednané v tejto pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne v prípadoch uvedených v § 37 Zákonníka práce.

14.Ostatné  práva  a  povinnosti zmluvných  strán  vyplývajúce z  tejto  pracovnej zmluvy  sa spravujú ustanoveniami Zákonníka práce a ďalšími pracovnoprávnymi predpismi.

 

 

V ................................. dňa .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................

.....................................................

Podpis zamestnanca

Pečiatka a podpis
zamestnávateľa

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------