Pracovní smlouva III (podrobná)

04.05.2009 12:15

Pracovní smlouva

Zaměstnavatel:

Adresa:

 

 

Zaměstnanec:

Adresa:

Datum narození:

 

(pokud s tím zaměstnanec souhlasí, můžeme uvést RČ,občanský průkaz, datum narození)

uzavírají tuto

pracovní smlouvu

 

1.Zaměstnanec nastoupí do práce na pracovní pozici_____ kde bude vykonávat práce_________ (uvede se druh nebo druhy práce, které má zaměstnanec vykonávat).

2.Místem výkonu práce je _________________ (uvede se podle potřeby místo nebo místa výkonu práce).

3. Den nástup do práce je sjednán na den ____________ .

4. Pracovní poměr se jednává na dobu neurčitou (může však být sjednán i na dobu určitou s uvedením data nebo skutečnosti, kdy pracovní poměr končí).

5. Zkušební doba se sjednává na 3 měsíce. Začíná dnem nástupu do zaměstnání a pokud nedojde k jejímu prodloužení podle zákoníku práce, skončí dnem _______________ .

6. Zaměstnanec se zavazuje sjednanou práci vykonávat v pracovní době, svědomitě a řádně, řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců a dodržovat ustanovení pracovního řádku, s nímž byl rovněž před vznikem pracovního poměru řádně seznámen.

7. Vykonávat práce jiného druhu, než jsou sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen pouze v případech stanovených zákoníkem práce. Jinak může být obsah pracovní smlouvy změněn jen tehdy, dohodnou-li se na tom obě smluvní strany v písemném dodatku k této pracovní smlouvě.

8. Zaměstnanec se zavazuje, že bude dodržovat právní předpisy vztahující sek jím vykonávané práci a zachovávat mlčenlivost o technologických a organizačních skutečnostech, které mají být v zájmu firmy utajeny. K této povinnosti se zaměstnanec v zájmu ochrany obchodního tajemství zavazuje i po případném rozvázání pracovního poměru.

9. Zaměstnavatel se zavazuje, že bude zaměstnanci přidělovat práce podle této pracovní smlouvy, vytvářet podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvu, zejména též podmínky pro bezpečnost práce.

10. Za vykonanou práci obdrží zaměstnanec mzdu podle vnitřního předpisu zaměstnavatele, se kterým byl seznámen před podpisem pracovní smlouvy. Zaměstnanec je zařazen do tarifní třídy_________ se základní mzdou_______ a pohyblivou složkou mzdy stanovenou vedoucím úseku na základě měsíčního hodnocení pracovních výsledků.

11. Mzda bude vyplácena v obvyklých výplatních termínech u zaměstnavatele, což je ____dne každého měsíce. Pokud tento den nebude dnem pracovním, je výplatním termínem nejbližší předcházející pracovní den.

12. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen s pracovním řádem, vnitřním předpisem, s právy a povinnostmi a s pracovními podmínkami.

13. Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci referentský osobní automobil střední třídy a uzavřít s ním dohodu o jeho užívání. Podrobnosti budou sjednány v této zvláštní dohodě.

14. Zaměstnanec se zavazuje, že na pokyn zaměstnavatele bude vykonávat pracovní cesty v souladu s podmínkami § 42 zákoníku práce.

15. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z toho pracovního poměru se řídí ustanovením zákoníku práce, dalších pracovněprávních předpisů, prováděcích předpisů, pracovním řádem a jinými obecně závaznými předpisy.

 

V____________ dne_________

 

Podpis zaměstnance                                                  podpis zaměstnavatele

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------