Pracovní smlouva II

04.05.2009 12:14

Pracovní smlouva

Zaměstnavatel:

Adresa:

 

 

Zaměstnanec:

Adresa:

Datum narození:

 

(pokud s tím zaměstnanec souhlasí, můžeme uvést RČ,občanský průkaz, datum narození)

uzavírají tuto

pracovní smlouvu

 

1.      Zaměstnanec nastoupí do práce dnem _______ a bude vykonávat práci_____(uvede se druh nebo druhy práce)

2.      Místem výkonu je _______ (uvede se podle potřeby – místo nebo místa výkonu práce).

3.      Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou (může však být sjednán i na dobu určitou s uvedením data či skutečnosti, kdy pracovní poměr podle pracovní smlouvy uplynutím času skončí).

4.      Zkušební doba se sjednává na 3 měsíce tj. od _____ do______(konkrétní datum, pokud konec připadne na nepracovní den, píše se následující pracovní den)s výjimkou prodloužení podle  § 35 odst. 2 zákoníku práce.

5.      Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda ve výši_____ Kč měsíčně (nebo mzda podle ustanovení____ vnitřního předpisu, kolektivní smlouvy nebo podle mzdového výměru - § 113 zákoníku práce.

6.      Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z uzavíraného pracovního poměru a s pracovními a mzdovými podmínkami a s předpisy vztahujícími se  k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, což stvrzuje podepsáním pracovní smlouvy.

7.      Mohou být sjednány i libovolné další podmínky, práva a povinnosti, pokud nebudou v rozporu s právními předpisy.

V _____________ dne_______________

 

Podpis zaměstnance                                                  podpis zaměstnavatele

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------