Obsah pracovní smlouvy

02.04.2009 09:20

Náležitosti Pracovní smlouvy:

·            Jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno , popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou

·            Bližší označení druhu a místa výkonu práce

·            Údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené

·            Údaj o výpovědních dobách

·            Údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení

·            Údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu

·            Údaj o kolektivních smlouvách

Vždy písemně.

 

Další možná ujednání:

·  Mzdový výměr - může být sjednán v kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvě ale také samostatně vždy písemně a před začátkem výkonu práce.

·  Platový výměrmusí být vydán v den nástupu písemně, musí být uvedena platová třída a platový stupeň, do nichž je zaměstnanec zařazen, a informace o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složkách platu a o termínu a místu výplaty. Dojde-li ke změně výše některé složky platu uvedené v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

doba určitá  - nutné uvést sjednanou délku trvání

·          doba neurčitá - plný úvazek (tj. stanovena týdenní pracovní doba)

·          kratší týdenní pracovní doba (vždy sjednat v případě vedlejšího pracovního poměru)

·          zkušební doba - maximálně 3 měsíce, musí být sjednána písemně nejpozději v den nástupu

·         

konkurenční doložka – musí být sjednána písemně, nejvýše však na dobu 1 roku.

 

Autor: TOK

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------