Konkurenční doložka

04.05.2009 12:08

Konkurenční doložka

Zaměstnavatel:

Adresa:

 

 

Zaměstnanec:

Adresa:

Datum narození:

 

(pokud s tím zaměstnanec souhlasí, můžeme uvést RČ,občanský průkaz, datum narození)

uzavírají tuto

dohodu o konkurenční doložce a o sjednání odměny při skončení činnosti na vedoucím pracovním místě

 

Bude-li vedoucí zaměstnanec ____________ odvolán z toho pracovního místa za trvání pracovního poměru, náleží mu odměna ve výši _________ Kč (nebo např. 12 násobku průměrného měsíčního výdělku), která mu bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu po odvolání z funkce.

 

Zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce se současně zavazuje, že po dobu jednoho roku po skončení zaměstnání se zdrží výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.  Zaměstnavatel se současně zavazuje, že zaměstnanci poskytne peněžité vyrovnání ve výši průměrného výdělku zjištěného ke dni skončení pracovního poměru, a to za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za každý měsíc období plnění závazku zaměstnavatele. Pokud bývalý zaměstnanec prokazatelně poruší svůj závazek, je povinen bývalému zaměstnavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši ______ Kč.

 

 

V____________ dne_________

 

Podpis zaměstnance                                                  podpis zaměstnavatele

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------