Dohoda o vykonání práce

15.07.2009 06:42

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE
(§ 226 a nasl. ZP č. 311/2001 Z. z.)

 

 

Zamestnávateľ: ……………………………………...………………………………………………………………...

so sídlom v: ……………………………………………………………………………………………………….……

 

a pán(i):............................................................................

narodený/á.... ...........................................................................................

trvalý pobyt:......... ................................................................

rodné číslo: ............................ .........................................

občiansky preukaz evid. číslo:...........................................

 

podľa § 226 a nasl. Zákonníka práce uzatvárajú

dohodu o vykonaní práce

1.  Dojednaná pracovná úloha:..........................................

2.  Dojednaný rozsah prác (pracovnej úlohy) v hodinách spolu (max. 300 hodín):                                                          ...................................................................................

3.  Pracovná úloha bude vykonaná do:....................................

4.  Zamestnanec vykoná pracovnú úlohu:

          a) osobne

          b) za pomoci týchto rodinných príslušníkov:

     ...................................................................................

     ...................................................................................

5.  Dojednaná odmena:.....................................................

6.  Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce.
Dojednáva sa dohoda o splatnosti časti odmeny po vykonaní pracovnej úlohy takto:                                             

     ...................................................................................

7.  Ďalšie povinnosti zamestnanca vyplývajú z ust. § 224 Zákonníka práce.

 

 

V ................................ dňa ............................

 

...................................................

...................................................

Podpis zamestnanca

Pečiatka a podpis
zamestnávateľa

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------