Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovědnosti

17.06.2009 12:12

DOHODA O SPOLOČNEJ
HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
(§ 182 ZP)

 


Zamestnávateľ:                                                           

so sídlom v:........................................................ …………………………………………………………..

zastúpený (meno, priezvisko a pracovná pozícia oprávneného vedúceho zamestnanca): …………………

(ďalej len „zamestnávateľ“)

pán (i):................................................................ ..........................................................................

narodený /á:: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

trvalý pobyt:..................................................................................................................................   

(ďalej len „zamestnanec“)

uzatvárajú túto dohodu
o spoločnej hmotnej zodpovednosti

 

1.       Zamestnanec je u zamestnávateľa zamestnaný v pracovnej pozícii                                  S výkonom tejto pracovnej pozície je spojená hmotná zodpovednosť.

2.       Zamestnanec preberá osobitnú hmotnú zodpovednosť ­touto dohodou o hmotnej zodpovednosti za zverené predmety (tovar)………………., ktorý zamestnanec prevezme na základe vykonanej inventarizácie.

3.       Zamestnanec preberá touto dohodou aj zodpovednosť za hodnoty, ktoré prevezme neskôr v priebehu trvania pracovného pomeru.

4.       Zamestnanec uzavretou dohodou preberá hmotnú zodpovednosť za zverené predmety spolu s ostatnými zamestnancami na pracovisku.

5.       Zamestnanec je zodpovedný za schodok na prevzatých hodnotách zistený inventarizáciou, pokiaľ nepreukáže, že tento schodok nezavinil.

6.       Zamestnávateľ sa zaväzuje všetky zverené hodnoty spolu s ostatnými zodpovednými zamestnancami riadne vyúčtovať a predchádzať vzniku škody na týchto hodnotách.

7.       Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť priaznivé pracovné podmienky pre zamestnanca, aby sa mohol riadne starať o zverené predmety.

8.       V prípade, že zamestnanec oznámi zamestnávateľovi nedostatky v pracovných podmienkach, zamestnávateľ sa zaväzuje ich odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do mesiaca od ich oznámenia zo strany zamestnanca.

9.       Táto dohoda zaniká skončením pracovného pomeru. Pred skončením pracovného pomeru môže dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniknúť odstúpením zo strany zamestnanca podľa § 183 Zákonníka práce.

 

 

V                     dňa                             

 

                       

…………………………..

…………………………..

Podpis
     zamestnanca

Pečiatka a podpis
osoby oprávnenej
konať za zamestnávateľa

 

 

  

 

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------