Dohoda o pracovní době

04.05.2009 12:03

Dohoda o pracovní době

Zaměstnavatel:

Adresa:

 

 

Zaměstnanec:

Adresa:

Datum narození:

 

(pokud s tím zaměstnanec souhlasí, můžeme uvést RČ,občanský průkaz, datum narození)

uzavírají tuto

dohodu o sjednání kratší pracovní doby

U zaměstnavatele je v souladu se zákoníkem práce stanovena pracovní doba ____ hodin týdně.

Pracovní doba je rozvržena (rovnoměrně- nerovnoměrně)

Na základě žádost zaměstnankyně je s ní dohodnuta od ___ individuálně sjednaná kratší pracovní doba na ____ hodin týdně (částečný úvazek). Zaměstnankyně bere na vědomí, že jí bude náležet mzda odpovídající této kratší pracovní době. Pracovní doba je rozvržena tak, že zaměstnankyně bude pracovat  (pondělí až pátek 8 – 12 hodin). S ohledem na stanovenou délku směn nebude zaměstnankyni poskytována přestávka v práci na jídlo a oddech.

Smluvní strany se dohodly, že sjednanou dohodu může zaměstnankyně i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu vypovědět s měsíční výpovědní dobou, která započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce po písemném doručení výpovědi této dohody druhé smluvní straně. Po uplynutí výpovědní doby bude zaměstnankyně zařazena do běžného režimu stanoveného týdenní pracovní doby u zaměstnavatele.

 

V____________ dne_________

 

Podpis zaměstnance                                                  podpis zaměstnavatele

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------