Dohoda o náhrade škody

29.06.2009 20:15

DOHODA O NÁHRADE ŠKODY
(§ 191 ods. 3 ZP)

 

Zamestnávateľ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

so sídlom v: …………………………………………………………………………………………………………………………………...

zastúpený (meno, priezvisko a pracovná pozícia oprávneného vedúceho zamestnanca): ..................................

(ďalej len „zamestnávateľ“)

pán (i): ………………………………………………………………………………………………………………………………….………

narodený/á:…………………………………………………………………………………………………………………………………...

trvalý pobyt:..........................................................................

(ďalej len „zamestnanec“)

uzatvárajú túto dohodu o náhrade škody

1.  Zamestnanec...................... na základe pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou z titulu svojej pracovnej pozície uzatvoril dňa 1. 6. 2001 dohodu o hmotnej zodpovednosti, ktorou prevzal na seba zodpovednosť za zverené predmety.

2.  Pri inventúre dňa................. bol zistený schodok na predmetoch zverených na vyúčtovanie vo výške 7 800 Sk.

3.  Na základe tejto dohody sa zamestnanec zaväzuje zaplatiť zamestnávateľovi čiastku 7 800 Sk v štyroch splátkach počínajúc od 1. 7. 2003, vždy najneskôr do 10. dňa v každom mesiaci.

4.  V prípade, že zamestnanec nesplní svoj záväzok, ktorý prevzal na základe tejto dohody, zamestnávateľ uplatní svoj nárok na súde.

 

 

V......................... dňa......................

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..

……………………………..

Podpis
     zamestnanca

Pečiatka a podpis
osoby oprávnenej
konať za zamestnávateľa

                       
   

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------