Dohoda o hmotnej zodpovednosti

17.06.2009 12:03

DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
(§ 182 ZP)

 

Zamestnávateľ.........................................................................................................................

so sídlom v................................................................................................................................

a pán(i):....................................................................................................................................

narodený/á:.............................................................................................................................

trvalý pobyt:.............................................................................................................................

rodné číslo:...............................................................................................................................

občiansky preukaz evid. číslo:.................................................................................................

 

uzatvárajú

dohodu o hmotnej zodpovednosti

 

Na základe pracovnej zmluvy uzavretej dňa 1. januára 2002 ste boli zaradený na prácu skladníka stavebného materiálu v sklade, ktorý sa nachádza v sídle spoločnosti.

1.         Zamestnávateľ zveruje zamestnancovi zásoby materiálu uložené v sklade.

2.         Dohodou o hmotnej zodpovednosti zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty podľa inventúrneho zoznamu vyhotoveného v deň podpísania dohody o hmotnej zodpovednosti.

3.         Zamestnanec zodpovedá za vzniknutý schodok, ak nepreukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

4.         Zamestnávateľ je povinný vytvoriť zamestnancovi také pracovné podmienky, aby riadne mohol plniť svoje povinnosti spojené s hodnotami, ktoré mu boli zverené.

5.         V prípade vzniku schodku sa zamestnanec zaväzuje nahradiť škodu v plnej výške.

6.         V prípade, že zamestnanec zistí, že nemá vytvorené potrebné pracovné podmienky, aby mohol riadne plniť svoje povinnosti, je povinný to oznámiť zamestnávateľovi.

7.         Za podmienok ustanovených v § 183 Zákonníka práce je zamestnanec oprávnený odstúpiť od dohody o hmotnej zodpovednosti.

8.         Ďalšie podmienky zodpovednosti za schodok vyplývajú z ustanovení Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov.

 

Táto zmluva bola uzavretá vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie prevzal zamestnávateľ a druhé vyhotovenie dohody osobne prevzal zamestnanec.

 

 

 

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa 2. marca 2002.

 

 

...................................................

...................................................

Podpis zamestnanca

Pečiatka a podpis
zamestnávateľa

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------