Dohoda o brigádnickej práci študentov

29.06.2009 20:17

DOHODA O BRIGÁDNICKEJ
PRÁCI ŠTUDENTOV

(§ 227 a nasl. ZP č. 311/2001 Z. z.)

 

 

 

 

Zamestnávateľ:.................................................................

so sídlom v:.....................................................................

 

a pán (i):...........................................................................

narodený /á.................................................................................................

trvalý pobyt:..........................................................................

občiansky preukaz evid. číslo:                                     

 

 

podľa § 227 a nasl. Zákonníka práce uzatvárajú

 

dohodu o brigádnickej práci študentov

 

1.  Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať tieto práce: ................                                                                                  

2.  Dojednaný rozsah týždenného pracovného času (max. 1/2 ustanoveného týždenného pracovného času):     
...................................................................................

3.  Dohoda sa uzatvára na dobu: 

     a) určitú do:.................................................................

     b) neurčitú....................................................................

4.  Zamestnanec bude vykonávať práce: 

     a) osobne

     b) za pomoci týchto rodinných príslušníkov...................

     ........................................................................................                                                                       

5.  Za vykonanú prácu zamestnávateľ poskytne pracovníkovi odmenu:                                                            

6.  Odmena za vykonanú prácu je splatná  vo výplatných termínoch určených u zamestnávateľa pre výplaty mzdy.
Iná dohoda o splatnosti odmeny: .................................

7.  Potvrdenie štatútu študenta: ..............................................

8.  Zamestnanec je povinný vykonávať práce svedomite, riad­ne a hospodárne podľa dojednaných podmienok a v sú­lade s predpismi vzťahujúcimi sa na ich výkon, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

9. Zamestnávateľ sa zaväzuje zamestnancovi vytvoriť pracovné podmienky zabezpečujúce riadne a bezpečné vykonávanie práce.

10. Zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávanie jeho práce, najmä s predpismi o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci.

11. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere, a to aj vtedy, keď ju spôsobili jeho rodinní príslušníci, ktorí mu pri práci pomáhali. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere; rodinným príslušníkom však zodpovedá za úraz len po­dľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

12. Ďalšie dojednané podmienky (dovolenka, náhrada mzdy pri prekážkach v práci):                                        
...................................................................................

 

V ...................................... dňa ................................

 

 

 

...................................................

...................................................

Podpis zamestnanca

Pečiatka a podpis
zamestnávateľa

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------