Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy nebo platu

04.05.2009 12:01

Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy nebo platu

Zaměstnavatel:

Adresa:

 

 

Zaměstnanec:

Adresa:

Datum narození:

 

(pokud s tím zaměstnanec souhlasí, můžeme uvést RČ,občanský průkaz, datum narození)

 

se dnešního dne dohodli:

 

Zaměstnavatel se zavazuje, že zaměstnancovu čistou mzdu bude počínaje dnem____________ zasílat každý měsíc ve výplatní den na zaměstnancův účet u peněžního ústavu. S každou případnou změnou výplatního termínu u zaměstnavatele bude zaměstnanec seznámen oběžníkem ředitele firmy vždy nejpozději do 5.dne příslušného měsíce. Náklady spojené se zasláním zaměstnancovy mzdy na jeho účet nese zaměstnavatel.

Zaměstnavatel se zavazuje, že si zřídí účet u jím zvolného peněžitého ústavu a jeho číslo oznámí mzdové účtárně do 10 dnů od podepsání této smlouvy.

 

 

 

 

V____________ dne_________

 

Podpis zaměstnance                                                  podpis zaměstnavatele

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------